احمد صادقی پور

درباره من

دکتر احمد صادقی پور
image

استادیار گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

(1399/10/23)

استنادات

46

h-index

4

i10-index

1

مؤلفین همکار

1

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی

تهران

مرتع و آبخیزداری

1382-1385

کارشناسی ارشد

تهران

بیابانزدایی

1386-1390

دکتری

تهران

مرتعداری

تجارب

1394-1395

مدیر گروه مدیریت مناطق خشک

دانشگاه سمنان

1394-1395

مدیر گروه جنگلداری

دانشگاه سمنان

1396-1397

مشاور فرهنگی و اجتماعی

دانشکده کویرشناسی

1395-1396

عضو شورای فرهنگی

دانشکده کویرشناسی

1392-1393

مدیر پروژه

دانشکده کویرشناسی

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

احیاء بیولوژیک

احیاء بیولوژیک

بیولوژی خاک

ترسیب کربن و تثبیت ازت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Spatial analysis of infiltration in agricultural lands in arid areas of Iran
CATENA(2018)
9311818002, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, ^احمد صادقی پور
بررسی اثر عملیات کپه کاری بر تغییرات بانک بذر خاک (مطالعه موردی: زیرحوزه سیساب خراسان شمالی)
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2018)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, علیرضا افتخاری
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه
پژوهش های آبخیزداری(2018)
9411819008, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^مجید محمدی, ^احمد صادقی پور
desertorum Agropyron و Agropyron elongatum بررسی سمیت نانوذره اکسید آهن بر جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2017)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, مهشید سوری
بررسی ماهانه و فصلی میزان تصاعد کربن در شدتهای مختلف فرسایش آبی )مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز قره آقاج استان اصفهان(
نشریه محیط زیست طبیعی(2017)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
جذب کربن و تبادلات گازی برگ درخت زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior) تحت تأثیر شدت‌های مختلف تابش فعال فتوسنتزی (مطالعۀ موردی: جنگل‌های اروپای مرکزی)
نشریه محیط زیست طبیعی(2017)
^احمد صادقی پور*, ^داود کرتولی نژاد
مطالعه غنای گونه ای و تشابه پوشش سطحی و بانک بذر خاک در مناطق خشک آتریپلکس کاری شده شهریار
پژوهش های آبخیزداری(2016)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, پریا کمالی
تعیین مهمترین عوامل مرتبط با تغییرات ذخیرۀ کربن در کاربریهای مختلف اراضی (مطالعۀ موردی: اخترآباد، استان تهران)
پژوهش های آبخیزداری(2016)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
تاثیر شدتهای مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ازت خاک (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)
مرتع و آبخیزداری(2016)
محمد جعفری, حسین آذرنیوند, ^احمد صادقی پور*, نادیا کمالی, احمد حیدری, حسن مداح عارفی
بررسی اثر برخی تیمارهای خواب شکنی بذر بر تغییرات درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه
پژوهش های آبخیزداری(2016)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
بررسی زمین ساخت فعال در حوزه آبریز لتیان با استفاده از شاخصهای مرفو تکتونیکی
پژوهش های آبخیزداری(2015)
^هایده آراء, ^احمد صادقی پور*, مجتبی یمانی, محمد حسین رامشت
بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خشک ایوانکی ، استان سمنان )
(2015)
حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, ^شیما نیکو
بررسی اثر غلظتهای مختلف نانوذره دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی و رشد اولیه 5 گونه مرتعی
(2015)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور
بررسی دینامیک کربن آلی در اجزاء اندازه ای خاک کاربریهای مختلف اراضی
(2014)
^احمد صادقی پور, محمد جعفری, نادیا کمالی, احمد حیدری, حسن مداح عارفی
بررسی تغییرات ماهانه و فصلی مقادیر تصاعد کربن در شدتهای مختلف چرای دام(مطالعة موردی: مراتع قوشه، استان سمنان)
(2014)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, پریا کمالی, حامد جنیدی جعفری
بررسی تأثیر عملیات مکانیکی اصلاح و احیا مراتع بر تغییرات فصلی و ماهانه میزان تصاعد دی اکسید کربن خاک (مطالعة موردی: مراتع سرخه، استان سمنان)
(2013)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, حامد جنیدی
Effect of Salinity Stress on Germination of Matricaria comomilla and Thymus deanensis
(2013)
حامد جنیدی جعفری, حسین آذرنیوند, ^احمد صادقی پور, دکتر آرش ملکیان
بررسی بانک بذر خاک در شدت¬های مختلف چرایی در مناطق آتریپلکس کاری شده (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)
(2012)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی
کشت گیاه ذرت علوفه ای تحت تنش شوری با استفاده از انواع مالچ
دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس(2019-08-28)
زهرا بیات*, ^احمد صادقی پور, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
\"تجارت کربن، فرصتی دیده نشده\" بررسی پتانسیل مناطق احیاء شده جهت ثبت به عنوان پروژههای مکانیسم توسعه پاک (مطالعه موردی: شهریار)
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
^احمد صادقی پور*, نادیا کمالی
بررسی میزان تنفس خاک در شدتهای مختلف دامگذاری (مطالعه موردی: قطعه چهار زرند ساوه)
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
بررسی تاثیر برخی عوامل محیطی بر میزان ذخیره کربن خاک (مطالعه موردی: هشتگرد البرز)
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
Effect of nano Fe3O4 on Growth Parameters, Chlorophyll Content of Haloxylon aphyllum
International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries(2018-02-25)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, حسین آذرنیوند
Study the monthly and seasonal values of the carbon emissions of different grazing intensities (Case study: Jajarm, North Khorasan Province)
International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries(2018-02-25)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی
ارزیابی شاخص های غنا و تنوع گونهای در دامنه شمالی و جنوبی زیر حوزه سیساب خراسان شمالی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
نادیا کمالی*, ^احمد صادقی پور, علیرضا افتخاری
بررسی ترکیب گونه ای وگروه های عملکردی در اکوسیستم مرتعی اصغر آباد خراسان شمالی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
نادیا کمالی*, ^احمد صادقی پور
معرفی گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده قرخود خراسان شمالی با تاکید بر دانش بومی و سنتی
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی(2016-10-20)
^احمد صادقی پور
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم نسبت به گیاهان دارویی (مطالعه موردی: شهرستان سرخه)
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی(2016-10-20)
^احمد صادقی پور
بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه (Bunium persicum)
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی(2016-10-20)
^احمد صادقی پور
مطالعه منحنی سنجه رسوب حوزه آبخیز قمرود
دومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک(2016-10-18)
^احمد صادقی پور
تحلیل منطقه‌ای خشکسالی بر اساس شاخص SPI در حوزه بالا‌دست سد زاینده رود
دومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک(2016-10-18)
^احمد صادقی پور
ارزیابی شدت بیابان زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی با روش FAO-UNEPدر اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه علاء)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-10-01)
9311819011, ^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
نقش مدل ایریفر(IRIFR)درارزیابی های فرسایش بادی درمناطق خشک ونیمه خشک
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
بررسی وتحلیل معیار باد درفرسایش بادی (مطالعه موردی:شهرستان سمنان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
ترسیب و ذخیره کربن در اکوسیستمهای طبیعی
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^احمد صادقی پور
effect of silver nano-particle exposure on germination and early growth of five desert plants
Asian Nano Forum Congress 2015(2015-03-08)
نادیا کمالی, حسین آذرنیوند, ^احمد صادقی پور
effects of titanium dioxide nano-particle on germination and root growth of five desert plants
Asian Nano Forum Congress 2015(2015-03-08)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور
مطالعه اثر پیش تیمارهای جوانه زنی برتغییرات درصد و سرعت جوانه زنی
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
مطالعه تاثیر نانو ذرات رس در پلیمر رزین آکریلیک بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
تعیین مهمترین فاکتورهای موثر بر فرسایش آبی
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
بررسی میزان تنفس خاک در کاربریهای مختلف اراضی
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
ارزیابی وضعیت فرسایش بادی در اراضی کشاورزی جنو ب نیشابور
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , ^احمد صادقی پور
بررسی اثر گونه های شورپسند بر تغیرات هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^احمد صادقی پور, آزاده عالم زاده گرجی, آرزو علیزاده
ارزیابی تاثیر مالچ‌های گیاهی و پلیمری بر برخی خصوصیات خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^احمد صادقی پور
بررسی اثر عملیات کپه کاری بر تراکم بانک بذر خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی, نادیا کمالی
بررسی فصلی مقادیر تصاعد کربن در شدتهای مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مراتع پیغمبران)
اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(2014-02-27)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی
EFFECTS OF AGRICULTURE PRACTICES ON ACCUMULATION OF SALINITY FACTORS IN SOIL
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
حامد جنیدی, ^احمد صادقی پور, نادیا کمالی
Study the effect of soil depth on density, diversity and species richness of rangelands soil seed bank
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی, ^شیما نیکو
Ecological Characteristics of Roemeria sp. in Biabanak region (Semnan province-Iran)
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^شیما نیکو, حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور
ارزيابي ميزان تاثيرمالچ گياهي (لاشبرگ) و نانو ذرات رس در پليمر مصنوعي رزين آكريليك بر جوانه زني استقرار و برخي خصوصيات پوشش گياهي
حسيني سميرا(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آبياري با مقادير متفاوت پساب در ميزان رشد گياه اقاقيا
جلال زائي محسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي وضعيت بيابانزايي با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : منطقه گل رودبار مهديشهر)
حسيني سيده سميه(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت فعلي بيابان زايي با تاكيد بر معيار فرسايش بادي به روش MICD (بررسي موردي : جنوي شهرستان نيشابور )
حاتمي طيبه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روند گذشته و پيش بيني برخي از پارامترهاي اقليمي در استان سمنان
رعيت حسن آبادي حسن(تاریخ دفاع: 1394/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كاربرد مواد جاذب الرطوبه بر برخي خصوصيات پوشش گياهي و خاك
عبدوس الهه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغيير كاربري بر بياباني شدن اراضي با استفاده از RS , GIS
اربابي نفيسه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي عوامل بوم شناختي بر مقادير ذخيره كربن
مرادي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي نفوذ به وسيله داده هاي سنجش از دور و برآورد بيلان آبي
بابائي فريبا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير انواع مالچ بر خصوصيات پوشش گياهي و رطوبت خاك در سطوح مختلف شوري آب آبياري
بيات زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
بررسي اثرات مالچهاي نانو پليمري و بيولوژيك بر خصوصيات پوشش گياهي و خاك (مطالعه موردي : درق، خراسان شمالي)
امامي حسن(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روشهاي مختلف قطع تاغ بر روند تغييرات پوشش گياهي وزادآوري گياهان زيراشكوب (مطالعه موردي : منطقه نيشابور خراسان رضوي)
دررودي ابوالحسن(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات مكاني شوري قليائيت و ديگر پارامترهاي كيفي آب هاي زيرزميني منطقه دشت ورامين با استفاده از تكنيك هاي مختلف زمين آمار
رحماني محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي شاخص هاي كيفي آب زيرزميني سمنان با استفاده از روش هاي زمين آمار
رئوف خاطره(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغييرات كاربري اراضي بر روي آبهاي سطحي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز حبله رود)
عباس زاده مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره درخت ارس (Juniperus excelsa)
جبيني سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات زيست محيطي اقامتگاه هاي سبز (مطالعه موردي : اكوكمپ متين آباد)
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فصل برداشت و كود دهي بر كميت و كيفيت اسانس گل محمدي (Rosa damascene Mill)
رحيمي حبيب الله(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي فضايي گردشگري شهرستان دامغان
فرنام زينب(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات چراي شتر بر برخي خصوصيات خاك و پوشش گياهي
صباغ سميه السادات(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و تعيين سطح زيركشت و نوع كشت در سطح استان خراسان شمالي با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فناوری دورسنجی
(2017-07-22 00:00:00)
بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان مهدی‌شهر با استفاده از سنجش از دور
(2018-01-01)
تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل در حوضه های آبریز مازندران با استفاده از تکنیک درون یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی
(2016-10-26)
بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کلاس‌های بافتی مختلف
(2016-10-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی   (66 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
اکوتوریسم در بیابان   (73 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی   (74 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ارزیابی و مدیریت پوشش گیاهی مناطق بیابانی   (148 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
احیاء بیولوژیک در مناطق خشک و بیابانی   (180 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
احیاء بیولوژیک در مناطق خشک و بیابانی   (117 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
کارآفرینی و همزیستی با بیابان   (114 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
مرتعداری   (112 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
مرتعداری   (128 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
شناخت قابلیتها و محدودیتهای بیابان   (128 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی   (277 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
شناسایی گیاهان مرتعی 1   (70 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
شناخت قابلیتها و محدودیتهای بیابان   (130 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ارزیابی و مدیریت پوشش گیاهی مناطق بیابانی   (72 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
تخریب سرزمین   (159 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
کارتوگرافی   (145 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
بوم شناسی عمومی   (125 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده کویر شناسی
a.sadeghipour@semnan.ac.ir
(+98)2331535554

فرم تماس