احمد صادقی پور

درباره من

دکتر احمد صادقی پور
image

دانشیار گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

(1403/4/1)

استنادات

125

h-index

5

i10-index

2

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1403/4/1)

استنادات

42

مقالات

6

h-index

3

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی

تهران

مرتع و آبخیزداری

1382-1385

کارشناسی ارشد

تهران

بیابانزدایی

1386-1390

دکتری

تهران

مرتعداری

تجارب

1398-1402

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کویرشناسی

دانشگاه سمنان

1398-1401

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده گردشگری

دانشگاه سمنان

1398-1398

دبیر شورای دانشکده کویرشناسی

دانشگاه سمنان

1395-1396

عضو شورای فرهنگی

دانشکده کویرشناسی

1392-1393

مدیر پروژه

دانشکده کویرشناسی

1394-1395

مدیر گروه مدیریت مناطق خشک

دانشگاه سمنان

1394-1395

مدیر گروه جنگلداری

دانشگاه سمنان

1396-1397

مشاور فرهنگی و اجتماعی

دانشکده کویرشناسی

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

احیاء بیولوژیک

احیاء بیولوژیک

بیولوژی خاک

ترسیب کربن و تثبیت ازت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/04
تاثیر شدتهای مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ازت خاک (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)
مرتع و آبخیزداری(2016)
محمد جعفری, حسین آذرنیوند, ^احمد صادقی پور*, نادیا کمالی, احمد حیدری, حسن مداح عارفی
جذب کربن و تبادلات گازی برگ درخت زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior) تحت تأثیر شدت‌های مختلف تابش فعال فتوسنتزی (مطالعۀ موردی: جنگل‌های اروپای مرکزی)
نشریه محیط زیست طبیعی(2017)
^احمد صادقی پور*, ^داود کرتولی نژاد
بررسی ماهانه و فصلی میزان تصاعد کربن در شدتهای مختلف فرسایش آبی )مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز قره آقاج استان اصفهان(
نشریه محیط زیست طبیعی(2017)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
بررسی اثر برخی تیمارهای خواب شکنی بذر بر تغییرات درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه
پژوهش های آبخیزداری(2016)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
desertorum Agropyron و Agropyron elongatum بررسی سمیت نانوذره اکسید آهن بر جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2017)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, مهشید سوری
مطالعه غنای گونه ای و تشابه پوشش سطحی و بانک بذر خاک در مناطق خشک آتریپلکس کاری شده شهریار
پژوهش های آبخیزداری(2016)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, پریا کمالی
تعیین مهمترین عوامل مرتبط با تغییرات ذخیرۀ کربن در کاربریهای مختلف اراضی (مطالعۀ موردی: اخترآباد، استان تهران)
پژوهش های آبخیزداری(2016)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
Spatial analysis of infiltration in agricultural lands in arid areas of Iran
CATENA(2018)
9311818002, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, ^احمد صادقی پور
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه
پژوهش های آبخیزداری(2018)
9411819008, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^مجید محمدی, ^احمد صادقی پور
بررسی اثر عملیات کپه کاری بر تغییرات بانک بذر خاک (مطالعه موردی: زیرحوزه سیساب خراسان شمالی)
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2018)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, علیرضا افتخاری
Effect of Different Concentrations of Titanium Dioxide Nanoparticles on Germination and Early Growth of Five Desert Plant Species
ecopercia(2021)
نادیا کمالی, مرتضی صابری, ^احمد صادقی پور*, فرج الله ترنیان
An Evaluation on Impacts of Different Land Uses and Land Covers on Emission of Carbon Dioxide from the Soil (Case Study: Biabanak, Semnan Province)
ecopercia(2020)
نادیا کمالی, مرتضی صابری, فرج الله ترنیان, ^احمد صادقی پور*
تولید علوفه و خصوصیلت مرفولوژیک ذرت علوفه ای در سطوح مختلف شوری آب و انواع مالچ
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2020)
9311817001, ^احمد صادقی پور*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
Impacts of wind erosion and seasonal changes on soil carbon dioxide emission in southwestern Iran
Journal of Arid Land(2020)
نادیا کمالی, حمید سیروسی, ^احمد صادقی پور*
مقایسۀ دو روش HELP و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ارزیابی پایداری حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: حوزۀ بختگان استان فارس)
مهندسی اکوسیستم بیابان(2020)
9411817003, ^احمد صادقی پور*, حنانه محمدی کنگرانی
تاثیر نانوذرات رس در پلیمر مصنوعی رزین آکریلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد دو گونه Nitraria schoberi وHalothamnus glaucus
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2020)
9111819005, ^احمد صادقی پور*, ^شیما نیکو
تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان)
نشریه مدیریت بیابان(2021)
9311819009, ^احمد صادقی پور, ^شیما نیکو*, یحیی پرویزی
اثر کاربرد انواع مالچ درسطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات ذرت علوفه ای (L. Zea mays)
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2022)
9311817001, ^احمد صادقی پور*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
Investigation the Phenol Flavonoids and Antioxidant Activity Content of Capparis spinosa in three Natural Habitats of Sistan and Baluchestan Province Iran
Journal of Rangeland Science (2022)
مرتضی صابری*, نادیا کمالی, فرج الله ترنیان, ^احمد صادقی پور
ارزیابی پایداری آبخیز بختگان با کاربرد مدل اچ ای ال پی
پژوهش های آبخیزداری(2021)
9411817003, ^احمد صادقی پور*, حنانه محمدی کنگرانی
Variations in Soil Biological and Biochemical Indicators under Different Grazing Intensities and Seasonal Changes
Land(2022)
نادیا کمالی*, ^احمد صادقی پور, مهشید سوری, Andrea Mastinu
اثر کاربری‌های مختلف اراضی بر مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک قطعه چهار شهریار ، استان تهران
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2022)
9511817002, ^احمد صادقی پور*, سید محمد حجتی, یحیی کوچ
مقایسه تاثیر مالچهای پلیمری و مالچ گیاهی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک
مرتع و آبخیزداری(2022)
نادیا کمالی, حسین آذرنیوند*, شروین احمدی, محمد علی زارع چاهوکی, ^احمد صادقی پور
بررسی تأثیر عملیات مکانیکی اصلاح و احیا مراتع بر تغییرات فصلی و ماهانه میزان تصاعد دی اکسید کربن خاک (مطالعة موردی: مراتع سرخه، استان سمنان)
(2013)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, حامد جنیدی
Effect of Salinity Stress on Germination of Matricaria comomilla and Thymus deanensis
(2013)
حامد جنیدی جعفری, حسین آذرنیوند, ^احمد صادقی پور, دکتر آرش ملکیان
بررسی بانک بذر خاک در شدت¬های مختلف چرایی در مناطق آتریپلکس کاری شده (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)
(2012)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی
بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خشک ایوانکی ، استان سمنان )
(2015)
حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, ^شیما نیکو
بررسی تغییرات ماهانه و فصلی مقادیر تصاعد کربن در شدتهای مختلف چرای دام(مطالعة موردی: مراتع قوشه، استان سمنان)
(2014)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, پریا کمالی, حامد جنیدی جعفری
بررسی دینامیک کربن آلی در اجزاء اندازه ای خاک کاربریهای مختلف اراضی
(2014)
^احمد صادقی پور, محمد جعفری, نادیا کمالی, احمد حیدری, حسن مداح عارفی
بررسی اثر غلظتهای مختلف نانوذره دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی و رشد اولیه 5 گونه مرتعی
(2015)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور
بررسی زمین ساخت فعال در حوزه آبریز لتیان با استفاده از شاخصهای مرفو تکتونیکی
پژوهش های آبخیزداری(2015)
^هایده آراء, ^احمد صادقی پور*, مجتبی یمانی, محمد حسین رامشت
مطالعه تاثیر نانو ذرات رس در پلیمر رزین آکریلیک بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
بررسی میزان تنفس خاک در کاربریهای مختلف اراضی
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
مطالعه اثر پیش تیمارهای جوانه زنی برتغییرات درصد و سرعت جوانه زنی
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
تعیین مهمترین فاکتورهای موثر بر فرسایش آبی
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
effect of silver nano-particle exposure on germination and early growth of five desert plants
Asian Nano Forum Congress 2015(2015-03-08)
نادیا کمالی, حسین آذرنیوند, ^احمد صادقی پور
effects of titanium dioxide nano-particle on germination and root growth of five desert plants
Asian Nano Forum Congress 2015(2015-03-08)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور
ترسیب و ذخیره کربن در اکوسیستمهای طبیعی
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^احمد صادقی پور
نقش مدل ایریفر(IRIFR)درارزیابی های فرسایش بادی درمناطق خشک ونیمه خشک
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
بررسی وتحلیل معیار باد درفرسایش بادی (مطالعه موردی:شهرستان سمنان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
ارزیابی شدت بیابان زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی با روش FAO-UNEPدر اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه علاء)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-10-01)
9311819011, ^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مطالعه منحنی سنجه رسوب حوزه آبخیز قمرود
دومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک(2016-10-18)
^احمد صادقی پور
تحلیل منطقه‌ای خشکسالی بر اساس شاخص SPI در حوزه بالا‌دست سد زاینده رود
دومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک(2016-10-18)
^احمد صادقی پور
معرفی گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده قرخود خراسان شمالی با تاکید بر دانش بومی و سنتی
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی(2016-10-20)
^احمد صادقی پور
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم نسبت به گیاهان دارویی (مطالعه موردی: شهرستان سرخه)
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی(2016-10-20)
^احمد صادقی پور
بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه (Bunium persicum)
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی(2016-10-20)
^احمد صادقی پور
ارزیابی شاخص های غنا و تنوع گونهای در دامنه شمالی و جنوبی زیر حوزه سیساب خراسان شمالی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
نادیا کمالی*, ^احمد صادقی پور, علیرضا افتخاری
بررسی ترکیب گونه ای وگروه های عملکردی در اکوسیستم مرتعی اصغر آباد خراسان شمالی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
نادیا کمالی*, ^احمد صادقی پور
Study the monthly and seasonal values of the carbon emissions of different grazing intensities (Case study: Jajarm, North Khorasan Province)
International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries(2018-02-25)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی
Effect of nano Fe3O4 on Growth Parameters, Chlorophyll Content of Haloxylon aphyllum
International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries(2018-02-25)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, حسین آذرنیوند
بررسی تاثیر برخی عوامل محیطی بر میزان ذخیره کربن خاک (مطالعه موردی: هشتگرد البرز)
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
\"تجارت کربن، فرصتی دیده نشده\" بررسی پتانسیل مناطق احیاء شده جهت ثبت به عنوان پروژههای مکانیسم توسعه پاک (مطالعه موردی: شهریار)
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
^احمد صادقی پور*, نادیا کمالی
بررسی میزان تنفس خاک در شدتهای مختلف دامگذاری (مطالعه موردی: قطعه چهار زرند ساوه)
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
کشت گیاه ذرت علوفه ای تحت تنش شوری با استفاده از انواع مالچ
دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس(2019-08-28)
زهرا بیات*, ^احمد صادقی پور, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی روند تغییرات سطح آب های زیرزمینی در دشت ورامین با استفاده از زمین آمار
دومین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2021-06-09)
9411819006, ^شیما نیکو*, ^احمد صادقی پور
Study the effect of soil depth on density, diversity and species richness of rangelands soil seed bank
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی, ^شیما نیکو
Ecological Characteristics of Roemeria sp. in Biabanak region (Semnan province-Iran)
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^شیما نیکو, حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور
EFFECTS OF AGRICULTURE PRACTICES ON ACCUMULATION OF SALINITY FACTORS IN SOIL
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
حامد جنیدی, ^احمد صادقی پور, نادیا کمالی
بررسی فصلی مقادیر تصاعد کربن در شدتهای مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مراتع پیغمبران)
اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(2014-02-27)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی
ارزیابی وضعیت فرسایش بادی در اراضی کشاورزی جنو ب نیشابور
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , ^احمد صادقی پور
ارزیابی تاثیر مالچ‌های گیاهی و پلیمری بر برخی خصوصیات خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^احمد صادقی پور
بررسی اثر عملیات کپه کاری بر تراکم بانک بذر خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی, نادیا کمالی
بررسی اثر گونه های شورپسند بر تغیرات هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^احمد صادقی پور, آزاده عالم زاده گرجی, آرزو علیزاده
بررسي علل تشكيل سله هاي مقاوم سطحي و تأثير آن بر كنترل فرسايش بادي در كانون هاي ريز گرد خوزستان
دانش عابد(تاریخ دفاع: 1402/12/22) ، مقطع : دكتري
اثر نوع پوشش گياهي و مديريت اراضي بر مشخصه هاي زيستي، ذخاير كربن و نيتروژن خاك (مطالعه موردي : قطعه چهار شهريار)
اذريان مقدم فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/03/30) ، مقطع : دكتري
بررسي اثرات چراي شتر بر برخي خصوصيات خاك و پوشش گياهي
صباغ سميه السادات(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پروژه هاي منابع طبيعي با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي: حوضه بختگان استان فارس)
خيرانديش حامد(تاریخ دفاع: 1400/07/29) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر مديريت اراضي بر ذخيره كربن و برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك
سعيدي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مالچ هاي مختلف و پوشش گياهي بر ميزان فرسايش بادي
حسين بر خالد(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي فضايي گردشگري شهرستان دامغان
فرنام زينب(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فصل برداشت و كود دهي بر كميت و كيفيت اسانس گل محمدي (Rosa damascene Mill)
رحيمي حبيب الله(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات زيست محيطي اقامتگاه هاي سبز (مطالعه موردي : اكوكمپ متين آباد)
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره درخت ارس (Juniperus excelsa)
جبيني سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغييرات كاربري اراضي بر روي آبهاي سطحي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز حبله رود)
عباس زاده مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي شاخص هاي كيفي آب زيرزميني سمنان با استفاده از روش هاي زمين آمار
رئوف خاطره(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات مكاني شوري قليائيت و ديگر پارامترهاي كيفي آب هاي زيرزميني منطقه دشت ورامين با استفاده از تكنيك هاي مختلف زمين آمار
رحماني محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روشهاي مختلف قطع تاغ بر روند تغييرات پوشش گياهي وزادآوري گياهان زيراشكوب (مطالعه موردي : منطقه نيشابور خراسان رضوي)
دررودي ابوالحسن(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات مالچهاي نانو پليمري و بيولوژيك بر خصوصيات پوشش گياهي و خاك (مطالعه موردي : درق، خراسان شمالي)
امامي حسن(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير انواع مالچ بر خصوصيات پوشش گياهي و رطوبت خاك در سطوح مختلف شوري آب آبياري
بيات زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
پهنه بندي نفوذ به وسيله داده هاي سنجش از دور و برآورد بيلان آبي
بابائي فريبا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي عوامل بوم شناختي بر مقادير ذخيره كربن
مرادي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغيير كاربري بر بياباني شدن اراضي با استفاده از RS , GIS
اربابي نفيسه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كاربرد مواد جاذب الرطوبه بر برخي خصوصيات پوشش گياهي و خاك
عبدوس الهه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روند گذشته و پيش بيني برخي از پارامترهاي اقليمي در استان سمنان
رعيت حسن آبادي حسن(تاریخ دفاع: 1394/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت فعلي بيابان زايي با تاكيد بر معيار فرسايش بادي به روش MICD (بررسي موردي : جنوي شهرستان نيشابور )
حاتمي طيبه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي وضعيت بيابانزايي با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : منطقه گل رودبار مهديشهر)
حسيني سيده سميه(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آبياري با مقادير متفاوت پساب در ميزان رشد گياه اقاقيا
جلال زائي محسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان تاثيرمالچ گياهي (لاشبرگ) و نانو ذرات رس در پليمر مصنوعي رزين آكريليك بر جوانه زني استقرار و برخي خصوصيات پوشش گياهي
حسيني سميرا(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تغییر اقلیم و سرزمین
تغییر اقلیم و سرزمین
ارزيابي و تعيين سطح زيركشت و نوع كشت در سطح استان خراسان شمالي با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فناوری دورسنجی
(2017-07-22 00:00:00)
تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل در حوضه های آبریز مازندران با استفاده از تکنیک درون یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی(ناظر)
(2016-10-26)
بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کلاس‌های بافتی مختلف(ناظر)
(2016-10-02)
بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان مهدی‌شهر با استفاده از سنجش از دور(ناظر)
(2018-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کشاورزی، بیابان زایی و بیابان زدایی   (18 بار دانلود)
رشته : مدیریت مناطق خشک
زبان تخصصی   (18 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
اکولوژی مرتع   (19 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
شناسایی گیاهان مرتعی 2   (16 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
شناسایی گیاهان مرتعی 2   (17 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ارزیابی و مدیریت پوشش گیاهی مناطق بیابانی   (15 بار دانلود)
رشته : مدیریت مناطق خشک
اندازه گیری و ارزیابی مراتع   (404 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
مرتعداری   (335 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
تخریب سرزمین   (329 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
شناسایی گیاهان مرتعی 1   (393 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ريخت شناسي و رده بندي گياهي   (312 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی   (646 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
اکوتوریسم در بیابان   (578 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی   (600 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ارزیابی و مدیریت پوشش گیاهی مناطق بیابانی   (659 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
احیاء بیولوژیک در مناطق خشک و بیابانی   (675 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
مرتعداری   (686 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
مرتعداری   (629 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
شناخت قابلیتها و محدودیتهای بیابان   (789 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی   (1132 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
شناسایی گیاهان مرتعی 1   (694 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
شناخت قابلیتها و محدودیتهای بیابان   (739 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ارزیابی و مدیریت پوشش گیاهی مناطق بیابانی   (579 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
تخریب سرزمین   (781 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
کارتوگرافی   (813 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
بوم شناسی عمومی   (742 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
احیاء بیولوژیک در مناطق خشک و بیابانی   (727 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
کارآفرینی و همزیستی با بیابان   (702 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده کویر شناسی
a.sadeghipour@semnan.ac.ir
(+98)2331535554

فرم تماس