احمد صادقی پور

درباره من

دکتر احمد صادقی پور
image

استادیار گروه آموزشی مناطق خشک و بیابانی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

Citation

---

h-index

---

i10-index

---

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی

تهران

مرتع و آبخیزداری

1382-1385

کارشناسی ارشد

تهران

بیابانزدایی

1386-1390

دکتری

تهران

مرتعداری

تجارب

1392-1393

مدیر پروژه

دانشکده کویرشناسی

1394-1395

مدیر گروه مدیریت مناطق خشک

دانشگاه سمنان

1394-1395

مدیر گروه جنگلداری

دانشگاه سمنان

1396-1397

مشاور فرهنگی و اجتماعی

دانشکده کویرشناسی

1395-1396

عضو شورای فرهنگی

دانشکده کویرشناسی

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Spatial analysis of infiltration in agricultural lands in arid areas of Iran
CATENA(2018)
9311818002, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, ^احمد صادقی پور
desertorum Agropyron و Agropyron elongatum بررسی سمیت نانوذره اکسید آهن بر جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2017)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, مهشید سوری
بررسی ماهانه و فصلی میزان تصاعد کربن در شدتهای مختلف فرسایش آبی )مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز قره آقاج استان اصفهان(
نشریه محیط زیست طبیعی(2017)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
جذب کربن و تبادلات گازی برگ درخت زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior) تحت تأثیر شدت‌های مختلف تابش فعال فتوسنتزی (مطالعۀ موردی: جنگل‌های اروپای مرکزی)
نشریه محیط زیست طبیعی(2017)
^احمد صادقی پور*, ^داود کرتولی نژاد
اثرات پرایمینگ غلظت‌های مختلف نمک نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر گیاه دارویی کَوَر آویز (Capparis cartilaginea)
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2016)
محمد بهمنی, درخشان رحیمی, ^احمد صادقی پور, ^داود کرتولی نژاد*
تاثیر شدتهای مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ازت خاک (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)
مرتع و آبخیزداری(2016)
محمد جعفری, حسین آذرنیوند, ^احمد صادقی پور*, نادیا کمالی, احمد حیدری, حسن مداح عارفی
مطالعه غنای گونه ای و تشابه پوشش سطحی و بانک بذر خاک در مناطق خشک آتریپلکس کاری شده شهریار
پژوهش های آبخیزداری(2016)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, پریا کمالی
تعیین مهمترین عوامل مرتبط با تغییرات ذخیرۀ کربن در کاربریهای مختلف اراضی (مطالعۀ موردی: اخترآباد، استان تهران)
پژوهش های آبخیزداری(2016)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
بررسی اثر برخی تیمارهای خواب شکنی بذر بر تغییرات درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه
پژوهش های آبخیزداری(2016)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*
بررسی زمین ساخت فعال در حوزه آبریز لتیان با استفاده از شاخصهای مرفو تکتونیکی
پژوهش های آبخیزداری(2015)
^هایده آراء, ^احمد صادقی پور*, مجتبی یمانی, محمد حسین رامشت
بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خشک ایوانکی ، استان سمنان )
(2015)
حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, ^شیما نیکو
بررسی اثر غلظتهای مختلف نانوذره دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی و رشد اولیه 5 گونه مرتعی
(2015)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور
بررسی دینامیک کربن آلی در اجزاء اندازه ای خاک کاربریهای مختلف اراضی
(2014)
^احمد صادقی پور, محمد جعفری, نادیا کمالی, احمد حیدری, حسن مداح عارفی
بررسی تغییرات ماهانه و فصلی مقادیر تصاعد کربن در شدتهای مختلف چرای دام(مطالعة موردی: مراتع قوشه، استان سمنان)
(2014)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, پریا کمالی, حامد جنیدی جعفری
بررسی تأثیر عملیات مکانیکی اصلاح و احیا مراتع بر تغییرات فصلی و ماهانه میزان تصاعد دی اکسید کربن خاک (مطالعة موردی: مراتع سرخه، استان سمنان)
(2013)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, حامد جنیدی
Effect of Salinity Stress on Germination of Matricaria comomilla and Thymus deanensis
(2013)
حامد جنیدی جعفری, حسین آذرنیوند, ^احمد صادقی پور, دکتر آرش ملکیان
بررسی بانک بذر خاک در شدت¬های مختلف چرایی در مناطق آتریپلکس کاری شده (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)
(2012)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی
Study the monthly and seasonal values of the carbon emissions of different grazing intensities (Case study: Jajarm, North Khorasan Province)
International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries(2018-02-25)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی
Effect of nano Fe3O4 on Growth Parameters, Chlorophyll Content of Haloxylon aphyllum
International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries(2018-02-25)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور*, حسین آذرنیوند
ارزیابی شاخص های غنا و تنوع گونهای در دامنه شمالی و جنوبی زیر حوزه سیساب خراسان شمالی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
نادیا کمالی*, ^احمد صادقی پور, علیرضا افتخاری
بررسی ترکیب گونه ای وگروه های عملکردی در اکوسیستم مرتعی اصغر آباد خراسان شمالی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
نادیا کمالی*, ^احمد صادقی پور
بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر زیره سیاه (Bunium persicum)
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی(2016-10-20)
^احمد صادقی پور
معرفی گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده قرخود خراسان شمالی با تاکید بر دانش بومی و سنتی
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی(2016-10-20)
^احمد صادقی پور
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم نسبت به گیاهان دارویی (مطالعه موردی: شهرستان سرخه)
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی(2016-10-20)
^احمد صادقی پور
تحلیل منطقه‌ای خشکسالی بر اساس شاخص SPI در حوزه بالا‌دست سد زاینده رود
دومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک(2016-10-18)
^احمد صادقی پور
مطالعه منحنی سنجه رسوب حوزه آبخیز قمرود
دومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک(2016-10-18)
^احمد صادقی پور
ارزیابی شدت بیابان زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی با روش FAO-UNEPدر اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه علاء)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-10-01)
9311819011, ^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
نقش مدل ایریفر(IRIFR)درارزیابی های فرسایش بادی درمناطق خشک ونیمه خشک
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
بررسی وتحلیل معیار باد درفرسایش بادی (مطالعه موردی:شهرستان سمنان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
ترسیب و ذخیره کربن در اکوسیستمهای طبیعی
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^احمد صادقی پور
effect of silver nano-particle exposure on germination and early growth of five desert plants
Asian Nano Forum Congress 2015(2015-03-08)
نادیا کمالی, حسین آذرنیوند, ^احمد صادقی پور
effects of titanium dioxide nano-particle on germination and root growth of five desert plants
Asian Nano Forum Congress 2015(2015-03-08)
نادیا کمالی, ^احمد صادقی پور
تعیین مهمترین فاکتورهای موثر بر فرسایش آبی
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
بررسی میزان تنفس خاک در کاربریهای مختلف اراضی
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
مطالعه اثر پیش تیمارهای جوانه زنی برتغییرات درصد و سرعت جوانه زنی
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
مطالعه تاثیر نانو ذرات رس در پلیمر رزین آکریلیک بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2015-03-03)
^احمد صادقی پور
بررسی اثر عملیات کپه کاری بر تراکم بانک بذر خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی, نادیا کمالی
ارزیابی وضعیت فرسایش بادی در اراضی کشاورزی جنو ب نیشابور
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , ^احمد صادقی پور
بررسی اثر گونه های شورپسند بر تغیرات هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^احمد صادقی پور, آزاده عالم زاده گرجی, آرزو علیزاده
ارزیابی تاثیر مالچ‌های گیاهی و پلیمری بر برخی خصوصیات خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^احمد صادقی پور
بررسی فصلی مقادیر تصاعد کربن در شدتهای مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مراتع پیغمبران)
اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(2014-02-27)
^احمد صادقی پور, نادیا کمالی
Ecological Characteristics of Roemeria sp. in Biabanak region (Semnan province-Iran)
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^شیما نیکو, حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور
EFFECTS OF AGRICULTURE PRACTICES ON ACCUMULATION OF SALINITY FACTORS IN SOIL
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
حامد جنیدی, ^احمد صادقی پور, نادیا کمالی
Study the effect of soil depth on density, diversity and species richness of rangelands soil seed bank
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی, ^شیما نیکو
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه
پژوهش های آبخیزداری(2018)
9411819008, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^مجید محمدی, ^احمد صادقی پور
تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل در حوضه های آبریز مازندران با استفاده از تکنیک درون یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی
(2016-10-26)
بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کلاس‌های بافتی مختلف
(2016-10-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده کویر شناسی
a.sadeghipour@semnan.ac.ir
(+98)2331535554

فرم تماس